Skip to main content

Pagrindiniai duomenų apsaugos politikos terminai

Programėlės reiškia bet kokią programinę įrangą, (interneto) programėles, skaitmeninius įrankius, kuriuos sukūrė „Daikin Europe N. V.“ arba vienas iš jos Europos filialų.

 

Automatizuotas sprendimų priėmimas (apdorojimas, pagrįstas vien) reiškia bet kokį apdorojimą, kuris atliekamas automatizuotu procesu, todėl išvengiama žmogiškosios įtakos arba intervencijos, gaunant minėto proceso rezultatus.

 

Verslo partneriai reiškia bet kokį asmenį arba įmonę, kuri yra nepriklausoma nuo DENV-G („Daikin Europe N. V. Group“), bet iki tam tikro lygio dalyvauja DENV-G versle arba užsiima komercine partneryste, arba bendradarbiauja su DENV-G, gamindama ir (arba) tiekdama gaminius / siūlydama paslaugas su „Daikin“ prekės ženklu.

 

Slapukai reiškia mažytį failą, kuriame yra eilė simbolių ir kuris nusiunčiamas į įrenginį, su kuriuo apsilankoma svetainėje. Kai antrą kartą lankomasi toje pačioje svetainėje, slapukas leidžia tai svetainei atpažinti naršyklę, su kuria buvo lankomasi. Slapukuose gali būti saugomi naudotojo prioritetai ir kita informacija.

 

Daikin Group reiškia įmonių grupę, kurią valdo „Daikin Industries Ltd.“. Šios įmonės visame pasaulyje yra „Daikin“ prekės ženklo gaminių ir paslaugų gamintojos ir pardavėjos.

 

Duomenų valdytojas reiškia fizinį asmenį arba juridinį subjektą, kuris nulemia asmeninių duomenų apdorojimo tikslus ir priemones.

 

Duomenų tvarkytojas reiškia fizinį asmenį arba juridinį subjektą, kuris apdoroja duoto duomenų subjekto asmeninius duomenis pagal duomenų valdytojo nurodymus.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas reiškia fizinį asmenį arba juridinį subjektą, atsakingą už: 

  • valdytojo ir tvarkytojų bei darbuotojų informavimą ir konsultavimą apie asmeninių duomenų apdorojimą; 
  • nuostatos (ES) 679/2016 (BDAR) laikymosi stebėjimą;
  • konsultavimą, kaip ruošti duomenų apsaugos poveikio vertinimus; 
  • darbą kaip kontaktinės vietos ir bendradarbiavimą su prižiūrinčia institucija, kai tai susiję su skundais arba kai tiriamas asmeninių duomenų apdorojimas.
     

Duomenų subjektas reiškia identifikuotą arba identifikuotiną fizinį asmenį, kurio asmeniniai duomenys yra apdorojami ne internetu per popierines anketas arba internetu per svetainę ir programėles. Identifikuotinas reiškia tokį fizinį asmenį, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti tokiomis identifikavimo priemonėmis kaip vardas ir pavardė, identifikacijos numeris, vietos duomenys, internetinė identifikavimo priemonė arba vienu ar keliais elementais, kurie būdingi fizinio asmens fiziniam, fiziologiniam, genetiniam, psichiniam, ekonominiam, kultūriniam arba socialiniam tapatumui.

 

DENV-G reiškia įmonių grupę, kurią sudaro „Daikin Europe N. V.“.  (kurios būstinė yra Belgijoje) ir jos Europos filialai. DENV-G gamina, parduoda ir sukomercina Europoje, Viduriniuosiuose Rytuose, Afrikoje ir CIS regionuose „Daikin“ prekės ženklo gaminius ir paslaugas.

 

DIL reiškia įmonę „Daikin Industries Ltd.“, kurios būstinė yra Japonijoje ir kuri turi bei valdo „Daikin“ grupę.

 

Europos filialai yra bet kuri įmonė, įkurta Europos regionuose, kuri gamina, parduoda ir sukomercina „Daikin“ prekės ženklo gaminius ir paslaugas, ir kurią kontroliuoja „Daikin Europe N. V.“.

 

BDAR reiškia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kuris yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679, priimto 2016 m. balandžio 27 d., apie fizinių asmenų apsaugą dėl asmeninių duomenų apdorojimo ir apie tokių duomenų nevaržomą perkėlimą bei direktyvos 95/46/EB panaikinimą, sutrumpinimas.

 

IP reiškia tokį skaičių, kuris laikomas interneto protokolo (IP) adresu ir kuris priskiriamas bet kokiam įrenginiui, prijungtam prie interneto. Skaičiai dažniausiai priskiriami pagal geografinius blokus. Dažnai galima naudoti IP adresą norint nustatyti vietą, iš kurios įrenginys jungiasi prie interneto.

 

Teisėtas interesas reiškia valdytojo arba trečiosios šalies interesą, kuris yra teisėtas ir kuriam neturi pranašumo duomenų subjekto, kuriam reikia asmeninių duomenų apsaugos, ypač tada, kai duomenų subjektas yra vaikas, interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės.

 

Jungtinis duomenų valdytojas: reiškia fizinį asmenį arba juridinį subjektą, kuris bendrai su kitais nulemia asmeninių duomenų apdorojimo tikslus ir priemones.

 

Asmeniniai duomenys reiškia bet kokią informaciją, susijusią su identifikuotu arba identifikuotinu fiziniu asmeniu (duomenų subjektu).

 

Apdorojimas (asmeninių duomenų) reiškia bet kokią operaciją arba operacijų rinkinį, kuris atliekamas su asmeniniais duomenimis arba asmeninių duomenų rinkiniais, net jei tai atliekama automatizuotomis priemonėmis arba ne, kaip rinkimas, įrašymas, tvarkymas, struktūrizavimas, laikymas, adaptavimas arba keitimas, nuskaitymas, konsultavimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant arba kitaip viešinant, suderinimas arba sujungimas, apribojimas, pašalinimas ar sunaikinimas. 

 

Profiliavimas (arba profilių sudarymas) reiškia asmeninių duomenų automatizuoto apdorojimo formą, kurią sudaro asmeninių duomenų naudojimas, siekiama įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus, susijusius su fiziniu asmeniu, ypač norint išanalizuoti ir numatyti aspektus, susijusius su fizinio asmens veiklos rezultatais darbe, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais pageidavimais, interesais, patikimumu, elgesiu, vieta ar gebėjimu persikelti.

 

Pseudoanonimizavimas (arba pseudoanonimiškas ar pseudoanonimizuotas) reiškia asmeninių duomenų apdorojimą tokiu būdu, kad asmeninių duomenų nebūtų galima priskirti konkrečiam duomenų subjektui, nepanaudojus papildomos informacijos, laikantis tos nuomonės, kad tokia papildoma informacija laikoma atskirai ir priklauso nuo techninių ir organizacinių priemonių, užtikrinančių, kad asmeniniai duomenys nebūtų priskirti identifikuotam arba identifikuotinam fiziniam asmeniui.

 

Viešasis interesas reiškia bet kokį viešąjį interesą, kuris nusakomas įsakymu arba vadovaujantis oficialia valdžios institucija.

 

Specialios asmeninių duomenų kategorijos reiškia bet kokius asmeninius duomenis, atskleidžiančius rasinę arba etninę kilmę, politines pažiūras, religinius arba filosofinius įsitikinimus arba priklausymą profesinei sąjungai, genetinius duomenis, biometrinius duomenis, kurie apdoroti siekiant unikaliai identifikuoti fizinį asmenį, duomenis dėl sveikatos arba duomenis dėl fizinio asmens seksualinio gyvenimo ar seksualinės orientacijos.

 

Gyvybinis interesas reiškia bet kokį interesą, kuris yra esminis duomenų subjekto arba kito fizinio asmens gyvenimui.

 

Svetainė: reiškia DENV-G („Daikin Europe N. V. Group“) svetainę, prieinamą per šią nuorodą: www.daikin.eu.

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Rasti daugiau

Reikia pagalbos?

Reikia pagalbos?